ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Τεχνική Περιγραφή του έργου

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ